slovníček - A - ABS (Anti-lock Braking System, Anti Blockier System)

protiblokovací brzdový systém se používá u hydraulických a pneumatických brzdových zařízení k regulaci brzdné síly. Jeho úkolem je regulovat brzdný tlak kola podle jeho přilnavosti k vozovce tak, aby se zamezilo zablokování kola, protože pouze odvalující se kola mohou přenášet boční vodicí síly.

Systém ABS se skládá ze snímače otáček kola, elektronické řídicí jednotky a magnetických ventilů. Podle počtu regulačních kanálů a snímačů se rozlišuje několik systémů. Dnes se používá především 4kanálový systém se čtyřmi snímači a diagonálním zapojením brzdových okruhů nebo zapojením přední – zadní náprava, kdy je každé kolo řízeno samostatně.

Druhým, často používaným systémem je 3kanálový systém se 3 nebo 4 snímači a zapojením brzdových okruhů přední – zadní náprava. U tohoto systému se regulují přední kola samostatně a kola zadní nápravy společně. Na obrázcích a) a b) je znázorněn průběh kontrolního cyklu systému ABS na vozovce s vysokým a nízkým součinitelem tření. Každý obrázek je rozdělen do osmi sekcí:

Kontrolní cyklus systému ABS (vysoký součinitel tření)

a) Kontrolní cyklus systému ABS (vysoký součinitel tření)

1. náběh brzdění, kdy ABS ještě není zapojen;
2. rychlost kola překračuje práh vypočtený z referenční rychlosti vozidla a brzdného tlaku, který je konstantní;
3. zpomalení kola se snižuje pod práh (–a) a je redukován brzdný tlak;
4. nyní je udržován konstantní brzdný tlak a rychlost kola roste;
5. zrychlení kola překračuje horní limit (+a), a tak je zvyšován i brzdný tlak;
6. brzdný tlak je opět udržován na konstantní hodnotě, dokud není dosažena hranice (+a);
7. brzdný tlak je postupně zvyšován, dokud rychlost kola nedosáhne (+a);
8. brzdný tlak je snížen a následně udržován konstantní, dokud není dosaženo (–a).

Tento proces neustále pokračuje, dokud je stlačený brzdový pedál nebo dokud není rychlost vozidla nižší než nastavené minimum, kdy se kola zablokují ke konečné fázi uvedení vozidla do klidu.

Kontrolní cyklus systému ABS (nízký součinitel tření)

b) Kontrolní cyklus systému ABS (nízký součinitel tření)

1. první fáze je náběh brzdění, kdy ABS ještě není uveden v činnost;
2. rychlost kola překročí hranici vypočtenou z referenční rychlosti vozidla a udržovaného konstantního brzdného tlaku;
3. během této fáze je krátký čas brzdění následován snížením brzdného tlaku. Rychlost kola je porovnávána s tlakem a jednotka se snaží najít tlak, který je nižší než mez proklouznutí kola, tak je brzdný tlak opět snižován a je následován krátkým okamžikem brzdění;
4. stálý brzdný tlak umožňuje snížení rychlosti;
5. zde se zavádí postupné zvyšování brzdného tlaku v krocích, dokud kolo opět neproklouzne;
6. brzdný tlak je snížen, což umožňuje zvýšení rychlosti kola;
7. tlak je udržován konstantní, dokud není dosažena vypočtená mez prokluzu;
8. zde dochází ke skokovému zvyšování tlaku vedoucímu k udržení minima okamžiků, kdy dochází k prokluzu kola. To zajišťuje maximální stabilitu.

Regulační obvod ABS

Regulační obvod ABS: 1 – brzdový váleček; 2 – snímač; 3 – pneumatika; 4 – magnetický ventil; 5 – hlavní válec; 6 – elektronická řídicí jednotka.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.