slovníček - A - ASR (Anti-Spin Regulation, Anti-Skid Regulation, Antriebsschlupf-Regelung)

Zjistí-li řídicí jednotka ASR na základě signálů snímačů otáček hnaných kol, že dochází k prokluzu některého hnaného kola, zasahuje následnou regulací několika možnými způsoby nebo jejich kombinací (podle výrobce vozidla a systému):
• motorová regulace – je regulováno vstřikování paliva, zapalování a poloha škrticí klapky. Z hlediska zatížení motoru a emisních parametrů je regulace pomocí škrticí klapky nejvýhodnější. Nevýhodou je pomalá reakce, která je zlepšována zásahem do vstřikování a zapalování. Při snížení dodávky paliva na nízkém rychlostním stupni a při nízkém součiniteli adheze by mohla mít hnací kola velký brzdný skluz. To se omezuje pomocí regulace brzdného momentu motoru MSR (Motorshleppmomentregelung), která částečně zvyšuje točivý moment motoru, čímž se zmenší zbrzdění kol na optimální hodnotu;
• brzdová regulace – přibrzďování hnacích kol v součinnosti s ABS. Tímto systémem je dosahována nejkratší možná reakční doba, a proto je tato regulace používána u systému ASR přednostně;
• regulace uzavírání diferenciálu;
• zásah do spojení motoru s hnacími koly.

Obvyklé způsoby regulace ASR při jednotlivých jízdních režimech:
1. regulace při protáčejícím se kole a rychlosti pod 40 km/h:

– přednostně pracuje regulace brzdného momentu, jelikož nejvyšší důraz je kladen na co nejvyšší trakci;
2. regulace při dvou protáčejících se kolech a při rychlosti nad 40 km/h:
– v činnost se uvádí regulace točivého momentu motoru, aby se zmenšil příliš velký hnací moment pro optimalizaci trakce. Přitom se mění poloha škrticí klapky a okamžik zážehu se posune na pozdější dobu. Jestliže se kola i přes provedené úpravy dále protáčejí, aktivuje se navíc regulace brzdného momentu. Tato regulace dosahuje nejvyšší jízdní stability. Regulace při jízdě zatáčkou a rychlostech přes 20 km/h se děje stejným postupem;
3. regulace při prokluzu kol:
– dojde-li k náhlému prokluzu hnacích kol (rychlou změnou pedálu akcelerace), řídicí jednotka uvede v činnost regulaci točivého momentu motoru (MSR). Současně je změněna poloha škrticí klapky a zvýšeny otáčky motoru natolik, aby již nedocházelo k prokluzu na hnacích kolech.
Přehled systému ASR znázorňuje obr. 8.

servisní kniha

Stálým zákazníkům vedeme dokumentaci, do které jsou zaznamenávány veškeré opravy a doporučení ze strany servisu.